Black & White - KoziPhoto

Mt. Moran through the mist.